Freijtag-orgel OOstwold

"Dit Orgel, ’t welk in netheid en sierlykheid boven andere uitmunt (...)."


De predikant: ds. Regnerus Blaauw (1750-1829)

Het bericht in de Boekzaal der Geleerde Wereld over de inwijding van het orgel van Oostwold vermeldt de hoofdpunten van de preek die ds. Regnerus Blaauw op 13 oktober 1811 uitsprak:

 

“(…) Onze waardige en geliefde Leeraar, de Wel Eerw. Heer R. blaauw , die nu bijna 27 jaren den Evangeliedienst met lust en ijver onder ons heeft waargenomen, beklom bij die gelegenheid den Leerstoel. — Zijn Wel Eerw. had tot een onderwerp zijner Leerrede verkozen Ps. CXLIX: 1. Halelujah. Zingt den HEERE een nieuw Lied: sijn lof zij in de gemeente [zijner] gunstgenoten. Na eene korte en zakelijke verklaring van den tekst zelven, toonde onze Leeraar, met eene hem gewone vlugheid van geest, aan: vooreerst, waarom het zingen in 't gemeen en het Godsdienstig gezang in ‘t bijzonder bestaat, en welke de ware oorsprong van hetzelve zij. Ten tweede betoogde zijn Wel Eerw. dat het Godsdienstig zingen, doelmatig ingerigt, de heilzaamste voordeelen aanbrengt. Ten derde, hoe het zingen wezen moet, zal 't een Godsdienstig werk, t welk Gode behagelijk is, kunnen genoemd worden. Eindelijk, werd met nuttige leeringen en gepaste aanspraken deze plegtigheid besloten. (…)”

 

Verderop: “(…) Wij Vereenigen ons hartelijk met den vurigen wensch van onzen waardigen Leeraar, dat dit Godsdienstig werktuig, ter bevordering van het Godsdienstig zingen onder den zegen des Heeren, daartoe strekken mag, om het wezen van den Godsdienst, ter voortbrenging van allerlei vruchten der godzaligheid in de Gemeente van Oostwold te doen groeijen en bloeijen (…).”

 

Regnerus Blaauw (1750-1829) werd op 11 juni 1750 geboren in Arnhem. Hij was een zoon van Jan Gerhard Blaauw en Gerdina van Delden. Regnerus trouwde op 15 januari 1774 in Groningen met Wubbina Vos. Ze kregen in ieder geval vier kinderen, waarvan er nog drie in leven waren toen Blaauw stierf op 22 mei 1829:

- Alegonda Blaauw (*3 november 1779) trouwde op 29 april 1813 met med. Doctor Jan Smit. Zij overleed op 24 december 1861 in Groningen. 

Margaretha Hermanna Blaauw (*13-10-1782) trouwde op 16 september 1816 met Antony Hester Blaauw, zoon van een predikant.

-Alberta Antonia Frederika Blaauw (*18-12-1785) trouwde op 27 februari 1833 met Jan Peters. Hij was hoofdonderwijzer. Ze overleed op 27 april 1870 in Groningen.

 

Regnerus’ echtgenote Wubbina Vos overleed op 26 oktober 1810 in Oostwold.

 

Regnerus Blaauw werd op 24 oktober 1784 als predikant in Oostwold bevestigd. Hij was eerder voorganger geweest in het Friese Cornjum. Oostwold zou zijn laatste betrekking worden. Hij werd er in 1784 benoemd als opvolger van ds. Lambertus van Bolhuis, die een jaar eerder naar Leeuwarden was vertrokken. Van Bolhuis was naast zijn predikantschap ook actief op het gebied van onderwijs en taal. Blaauw lijkt zich meer op zijn baan als predikant in Oostwold te hebben geconcentreerd. Er zijn althans geen relevante nevenactiviteiten van hem bekend buiten Oostwold.

 

Dat Blaauw geliefd was in Oostwold, blijkt wel uit bovenstaande citaat uit de Boekzaal. Dat hij het er op zijn beurt naar zijn zin zal hebben gehad, mag blijken uit zijn buitengewoon lange ambtsperiode (1784-1829) in Oostwold.

 

Op de cartouche voor het orgel staat Regnerus Blaauw vermeld als ‘pastoor’ van Oostwold. Ook de torenklok uit 1807 en de kroonluchter uit 1821 vermelden zijn naam.